ข้อตกลงและเงื่อนไข

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.ghbmillionhome.com ที่จัดทำขึ้นโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และเป็นแคตตาล็อก (Catalog) สำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสืบค้นข้อมูลทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น การใช้บริการเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และที่อาจจะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ

1. รายการทรัพย์ทั้งหมดที่ธนาคารเป็นผู้จัดทำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยสิทธิ์ในการจำหน่ายทรัพย์เป็นของบริษัท/หน่วยงานเจ้าของทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ

2. ธนาคารสงวนสิทธิ์การจองทรัพย์ที่เลือกในเว็บไซต์ โดยให้สิทธิ์การจอง 1 เลขบัตรประชาชน ต่อ 1 รายการทรัพย์ (รายการทรัพย์ 1 รายการให้จองได้ไม่เกิน 2 สิทธิ์) ผู้ได้รับสิทธิ์การจองลำดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ก่อน

3. ข้อความ SMS หรือเอกสารยืนยันจากธนาคาร เป็นการยืนยันสิทธิ์การจองเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นพิจารณาสินเชื่อ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทั่วประเทศเท่านั้น ไม่ถือเป็นการให้คำมั่นในการให้สินเชื่อ ธนาคารถือว่าท่านจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การจองต่อเมื่อได้รับข้อความ SMS หรือเอกสารยืนยันจากธนาคารแล้วเท่านั้น โดยผู้ได้รับสิทธิ์การจองลำดับที่ 1 ของทรัพย์แต่ละรายการ จะต้องยื่นคำขอกู้ภายในวัน/เวลาที่ธนาคารกำหนด และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวภายในวัน/เวลาที่ธนาคารกำหนด สิทธิ์การจองดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ได้รับสิทธิ์การจองลำดับถัดไป

4. หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ กรอบวงเงินการให้สินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของธนาคาร